S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
B  iuletyn Informacji Publicznej

               Realizując zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku, o dostępie do informacji publicznej, oddajemy do dyspozycji Państwa

Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Publikator ten jest kontynuacją i uzupełnieniem dostarczanych dotychczas informacji na naszych stronach internetowych a także dostępnych w Bibliotece Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zapewniając możliwość szerszego niż dotąd wyboru informacji tworzony Biuletyn pozwoli na pełniejsze realizowanie zapotrzebowania społecznego do uzyskiwania wiedzy o działalności organów władzy publicznej oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne na obszarze województwa śląskiego. Zakładamy systematyczne uzupełnianie zawartości informacyjnej Biuletynu.
Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, żeby ją uzyskać, należy zgłosić wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawierający informację zawierające w przedstawionym wzorze lub wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej na przeznaczonym do tego formularzu.

Informujemy, że Śląski Urząd Wojewódzki ustala ogólne warunki dla powtórnego wykorzystania wszystkich publikowanych informacji w BIP:

1. Obowiązek poinformowania o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego.
2. Obowiązek dalszego udostępniania pozyskanej informacji innym użytkownikom.

Jeśli dla poszczególnych informacji zostaną wyznaczone inne warunki od ogólnych informacja o tym pojawi się pod dana informacją.
Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej.

M  enu tematyczne
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Statut Urzędu
Regulamin Urzędu
Struktura organizacyjna Urzędu
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
Zatrudnienie
Staże, przygotowanie zawodowe
Praktyki
Wolontariat
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Stanowienie aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe
Zarządzenia
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (karty informacyjne)
Informacja o oświadczeniach lustracyjnych
Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Kontrole Straży Gminnych
Działalność kontrolna
Kontrole Zewnętrzne Urzędu
Informacje o stanie województwa
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM
Wojewódzki Plan Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cyfrowa Szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Obwieszczenia, ogłoszenia
Informacja o zgłoszeniu budowy
Analizy skarg i wniosków
Poprawa efektywności energetycznej
Ograniczenia w obrocie paliwami
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia
Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia złóż kopalin