S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
J  ednostki Administracji Zespolonej
Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki Numer telefonu Numer faksu www/e-mail
1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 36 (32) 621-52-20 (32) 251-92-82 www.katowice.kwpsp.gov.pl straz@katowice.kwpsp.gov.pl
2. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19 (32) 200-22-22 (32) 200-11-26 www.slaska.policja.gov.pl kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl
3. Kuratorium Oświaty w Katowicach 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 (32) 207-74-38 (32) 207-74-38
www.kuratorium.katowice.pl
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
4. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice ul. Raciborska 15 (32) 208-74-68 (32) 208-74-69 www.swif.katowice.uw.gov.pl sekretariat@wif.katowice.pl
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 40-172 Katowice ul. Grabowa 1 A (32) 351-24-00 (32) 351-24-44 www.bip.piorin.gov.pl/katowice
wi-katowice@piorin.gov.pl
6. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach 40-015 Katowice ul. Francuska 8 (32) 209-78-72 (32) 256-46-79 www.winb.katowice.uw.gov.pl winb@katowice.uw.gov.pl
7. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 (32) 207-74-17
(32) 207-75-11 www.wingik.slask.eu wingik@katowice.uw.gov.pl
8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice ul. Wita Stwosza 2 (32) 201-76-00 (32) 251-55-54 www.katowice.pios.gov.pl sekretariat@katowice.pios.gov.pl
9. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach 40-951 Katowice ul. Brata Alberta 4 skrytka pocztowa nr 178 (32) 356-81-00
(32) 356-81-03 www.ih.katowice.pl ih_katowice@pro.onet.pl
10. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach 40-082 Katowice ul. Jana III Sobieskiego 10 (32) 351-11-61
(32) 351-11-63 www.bip.swijhars.pl wi_katowice@ijhar-s.gov.pl
11. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach 40-585 Katowice ul. Brynowska 25 a (32) 428-86-10 (32) 428-86-27 www.katowice.wiw.gov.pl
sekretariat@katowice.wiw.gov.pl
12. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach 40-015 Katowice ul. Francuska 12 (32) 253-77-98 (32) 256-48-58 www.wkz.katowice.pl
swkz@wkz.katowice.pl sekretariat@wkz.katowice.pl
13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach 40-599 Katowice ul. Żeliwna 38 (32) 428-81-50 (32) 428-81-51 www.katowice.witd.gov.pl
biuro@katowice.witd.gov.pl
14. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach 40-074 Katowice ul. Raciborska 39 (32) 351-23-15 (32) 351-23-02 www.wsse.katowice.pl
pwis@wsse.katowice.pl
  Informacja


M  enu tematyczne
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Statut Urzędu
Regulamin Urzędu
Struktura organizacyjna Urzędu
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
Zatrudnienie
Staże, przygotowanie zawodowe
Praktyki
Wolontariat
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Stanowienie aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe
Zarządzenia
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (karty informacyjne)
Informacja o oświadczeniach lustracyjnych
Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Kontrole Straży Gminnych
Działalność kontrolna
Kontrole Zewnętrzne Urzędu
Informacje o stanie województwa
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM
Wojewódzki Plan Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cyfrowa Szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Obwieszczenia, ogłoszenia
Informacja o zgłoszeniu budowy
Analizy skarg i wniosków
Poprawa efektywności energetycznej
Ograniczenia w obrocie paliwami
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia
Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia złóż kopalin
E  lektroniczna  skrzynka  podawcza