S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
B  ezpieczna i przyjazna szkoła
"Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Wojewoda śląski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego do składania ofert w dodatkowym kursie na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przyjętego uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r.

Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego.

Zadanie objęte ofertą musi być zgodne z zadaniami rekomendowanymi przez Wojewódzki Zespół Koordynujący do realizacji w województwie śląskim w 2015 roku. Lista rekomendowanych zadań stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie

Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 83 688,55 zł.

Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161, stanowisko 23 lub 24 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przy u. Jagiellońskiej 25 w Katowicach lub wysłać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do 15 czerwca 2015 r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert jst – "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Oferty złożone po terminie lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Nabór, ocena formalna i merytoryczna ofert oraz nadzór merytoryczny nad realizowanym zadaniem:
Kuratorium Oświaty
tel. 32 20 77 448
kancelaria@kuratorium.katowice.pl

Podpisywanie umów o dofinansowanie, przekazywanie dotacji, rozliczenie dotacji:
Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
tel. 32 20 77 188; 32 20 77 880 (podpisywanie umów)
tel. 32 20 77 141, 32 20 77 671 (przekazywanie dotacji, rozliczenie dotacji)
be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl


Szczegółowe informacje o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/cr_bips_op.html
Informacja o zatwierdzeniu listy projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w dodatkowym konkursie ofert w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła.


Wojewoda śląski informuje, że 3 lipca 2015 r. została zatwierdzona lista projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia w dodatkowym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W odpowiedzi na dodatkowy konkurs ofert wpłynęło 5 ofert jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne. Po dokonaniu oceny merytorycznej rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego uzyskały 4 oferty na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 62 096 zł.

Do rozdysponowania pozostaje jeszcze kwota 21 592,55 zł. We wrześniu planowane jest ogłoszenie dodatkowego konkursu ofert dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
"Bezpieczna i przyjazna szkoła" - II edycja programu
"Bezpieczna i przyjazna szkoła" ogłoszenie wyników konkursu I edycja

W ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła dofinansowane będą projekty podnoszące poziom bezpieczeństwa w szkołach i placówkach polegające m.in. na budowaniu pozytywnego klimatu społecznego i bezpiecznego otoczenia szkoły i placówki, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, wyrównywaniu szans edukacyjnych, promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniu agresji i przemocy, przeciwdziałaniu uzależnieniom.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

W 2014 r. dla województwa śląskiego przewidziano środki w wysokości 299.375 zł.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęło łącznie 27 ofert, w tym 17 ofert organizacji pozarządowych oraz 10 ofert jednostek samorządu terytorialnego. Rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego uzyskało łącznie 16 ofert na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 254 507 zł. Do rozdysponowania pozostaje jeszcze kwota 44 868,00 zł. W najbliższym czasie dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony zostanie dodatkowy konkurs ofert.
Listy projektów znajdują się poniżej. Informacja
M  enu tematyczne
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Statut Urzędu
Regulamin Urzędu
Struktura organizacyjna Urzędu
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
Zatrudnienie
Staże, przygotowanie zawodowe
Praktyki
Wolontariat
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Stanowienie aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe
Zarządzenia
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (karty informacyjne)
Informacja o oświadczeniach lustracyjnych
Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Kontrole Straży Gminnych
Działalność kontrolna
Kontrole Zewnętrzne Urzędu
Informacje o stanie województwa
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM
Wojewódzki Plan Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cyfrowa Szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Obwieszczenia, ogłoszenia
Informacja o zgłoszeniu budowy
Analizy skarg i wniosków
Poprawa efektywności energetycznej
Ograniczenia w obrocie paliwami
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia
Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia złóż kopalin
E  lektroniczna  skrzynka  podawcza